ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

a https://agnesmuhely.hu/ weboldal látogatói és felhasználói részére.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 BEVEZETÉS

 1. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE II. FEJEZET – FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

III. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE IV. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

 1. FEJEZET – FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK
 2. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK VII. FEJEZET – HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 3. Általános információk
 4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
 5. Kapcsolati űrlap
 6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

VIII. FEJEZET  – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 1. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL X. FEJEZET         –         AZ      ÉRINTETT    KÉRELMÉNEK

ELŐTERJESZTÉSE,         AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI XI.   ADATBIZTONSÁG

XII. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

BEVEZETÉS

  

A  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)

2016/679  RENDELETE    (a  továbbiakban:  Rendelet)  előírja,  hogy  az    Adatkezelőmegfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

 Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 cégnév:

 

Halász Róbert e.v. 51168911

 

 

Székhely:                                        3950 Sárospatak, Egressy u. 17.

 

Levelezési cím:                              3950 Sárospatak, Egressy u. 17.

 

Adószám:                                       68064431-1-51

 

 

 

 

E-mail:                                            info@zsebedben.hu

 

Telefon:                                          +36 20 2752775

 

Weboldal megnevezése, címe:      https://agnesmuhely.hu/

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

 

https://agnesmuhely.hu//adatkezelesitajekoztato/

 

 

 

 

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 

 1. a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi

Rendelete;

 

 1. „személyes adat”:   azonosított   vagy   azonosítható   természetes   személyre („érintett”)   vonatkozó   bármely   információ;   azonosítható   az   a   természetes személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a   gyűjtés,   rögzítés,   rendszerezés,   tagolás,   tárolás,   átalakítás   vagy megváltoztatás,    lekérdezés,    betekintés,    felhasználás,    közlés    továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 2. „profilalkotás”: személyes  adatok  automatizált  kezelésének  bármely  olyan formája,   amelynek   során   a   személyes   adatokat   valamely   természetes személyhez  fűződő  bizonyos  személyes  jellemzők  értékelésére,  különösen  a munkahelyi   teljesítményhez,   gazdasági   helyzethez,   egészségi   állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási  helyhez  vagy  mozgáshoz  kapcsolódó  jellemzők  elemzésére  vagy előrejelzésére használják;

 

 1. „álnevesítés”: a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek következtében   további   információk   felhasználása   nélkül   többé   már   nem állapítható  meg,  hogy  a  személyes  adat  mely  konkrét  természetes  személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és  szervezési  intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított  vagy azonosítható  természetes  személyekhez  ezt  a  személyes  adatot  nem  lehet kapcsolni;

 

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy  funkcionális  vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és

eszközeit  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

 1. „adatfeldolgozó”: az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 1. „címzett”: az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy  bármely  egyéb  szerv,  akivel  vagy  amellyel  a  személyes  adatot  közlik, függetlenül  attól,  hogy  harmadik  fél-e.  Azon  közhatalmi  szervek,  amelyek  egy egyedi  vizsgálat  keretében  az  uniós  vagy  a  tagállami  joggal  összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

 1. „harmadik fél”:   az   a   természetes   vagy   jogi   személy,   közhatalmi   szerv, ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az adatkezelővel,  az  adatfeldolgozóval  vagy  azokkal  a  személyekkel,  akik  az adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt  a  személyes  adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson  alapuló  és  egyértelmű  kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 2. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más    módon    kezelt    személyes    adatok    véletlen    vagy    jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

III.       ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

 

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

 

Tárhelyszolgáltató:

 

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 

 

Az Felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek  hozzá,  de  mindannyian  felelősséggel  tartoznak  az  adatok  biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. A

kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

 

 

 1. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált Felhasználók.

 

 

 1. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató  közötti  szerződéses  megállapodás  szerint.  Az  érintett  személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

 

 1. Az  adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye:   az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató mint Adatfeldolgozó alkalmazottai.

 

 

Adatfeldolgozó elérhetősége:

 

Név / cégnév:                                 Google LLC

 

 

Székhely:                                        1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 

Felhasználó,  mint  érintett  személy  tiltakozhat a  személyes  adatai  kezelése  ellen, e tekintetben  a  fentebb  részletezett  adatkezelési  információk  és  ezen  tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok az irányadók.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

 

Könyvviteli szolgáltató:

 

 

 1. Az adatkezelés         ténye,           a           kezelt           adatok köre:

 

 

A   Társaság   jogi   kötelezettség   teljesítése   jogcímén,   törvényben   előírt   adó   és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként   vele   üzleti   kapcsolatba   lépő   természetes   személyek   törvényben meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a  számvitelről  szóló 2000.  évi C.  törvény 167.§-a alapján:   név,  cím,  a gazdasági műveletet  elrendelő  személy  vagy  szervezet  megjelölése,  az  utalványozó  és  a rendelkezés  végrehajtását  igazoló  személy,  valamint  a  szervezettől  függően  az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,  az  ellennyugtákon  a  befizető  aláírása,  a  személyi  jövedelemadóról  szóló

 1. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

 

 1. Az érintettek köre: Adatkezelő vevő -és szállító partnerei.

 

 

 1. Az adatkezelés célja: adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8

 

évig   kell   olvasható   formában,   a   könyvelési   feljegyzések   hivatkozása   alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

 

A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint, 8 év után történhet meg.

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő és a könyvviteli szolgáltató mint Adatfeldolgozó alkalmazottai.

Név / cégnév:                                 Márkus Jánosné e. v. 03195041

 

 

Székhely:                                        3950 Sárospatak, Mandulás 13.

 

 

Adószám:                                       45227802-1-25

 

 

 

 

 

Telefon:                                          +36 47 511-237

 

 

 

 

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 

Felhasználó,  mint  érintett  személy  tiltakozhat a  személyes  adatai  kezelése  ellen, e tekintetben  a  fentebb  részletezett  adatkezelési  információk  és  ezen  tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok az irányadók.

 

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

 

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 

A  személyes  adatok  kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

 

A  személyes  adatok  gyűjtése  csak  meghatározott,  egyértelmű  és  jogszerű  célból történhet.

 

 

A  személyes  adatok  kezelésének  célja  megfelelő  és  releváns  legyen,  és  csak  a szükséges mértékű lehet.

 

 

A   személyes   adatoknak  pontosnak  és   naprakésznek  kell   lenniük.   A   pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

 

A  személyes  adatok  tárolásának  olyan  formában  kell  történnie,  hogy  az  érintettek azonosítását  csak  szükséges  ideig  tegye  lehetővé.  A  személyes  adatok  ennél hosszabb  ideig  történő  tárolására  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  tárolás  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési   intézkedések   alkalmazásával   biztosítva   legyen   a   személyes   adatok megfelelő  biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen elvesztésével,   megsemmisítésével   vagy   károsodásával   szembeni   védelmet   is ideértve.

 

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 

 1. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.    törvény    20.    §    (1)    kimondja,    hogy    az    érintettel    (jelen    esetben    a weboldalhasználóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

 

Az   érintettet   az   adatkezelés   megkezdése   előtt   egyértelműen   és   részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az

 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 

Tájékoztatni  kell  az  érintettet  az  Info  tv.  6.  §  (1)  bekezdése  alapján  arról  is,  hogy személyes  adat  kezelhető  akkor  is,  ha  az  érintett  hozzájárulásának  beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

 

 • az adatkezelőre   vonatkozó   jogi   kötelezettség   teljesítése   céljából szükséges, vagy

 

 

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,   és   ezen   érdek   érvényesítése   a   személyes   adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

A tájékoztatásnak  ki  kell terjednie  az érintett adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 

 

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,

 

 1. az adatkezelés időtartama,

 

 1. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 2. az érintettek     adatkezeléssel     kapcsolatos     jogainak     és     jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 3. ha az   adatkezelés   adatvédelmi   nyilvántartásba   vételének   van   helye,   az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

 

 

 

 1. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE – VEVŐK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA

 

 

(1)      A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,  szerződési  kedvezmény  nyújtása  céljából  kezeli  a  vele  vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja   nevét,   lakcímét,   adóazonosító   jelét,   adószámát,   vállalkozói,   őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát,    e-mail    címét,    honlap-címét,    bankszámlaszámát,    vevőszámát (ügyfélszámát,    rendelésszámát),    online   azonosítóját   (vevők,    szállítók    listája, törzsvásárlási   listák),   Ezen   adatkezelés   jogszerűnek   minősül   akkor   is,   ha   az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez     szükséges.     A     személyes     adatok     címzettjei:     a     Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

 

(2)      Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

 

 

(3)      Az   érintettet   személyes   adatai   adatfeldogozó   részére   történő   átadásáról tájékoztatni kell.

 

 

 1. JOGI SZEMÉLY VEVŐK ÜGYFELEK, TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

 

 

(1)      A  kezelhető  személyes  adatok  köre:  a  természetes  személy  neve,  címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

 

(2)      A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 

(3)      A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

 

(4)      A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama:  az  üzleti  kapcsolat,  illetve  az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

 

VII.     HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 

(1)  Hozzájárulásnak  minősül,  ha  az  érintett  a  Társaság  internetes  honlapjának megtekintése   során   bejelöl   egy   erre   vonatkozó   négyzetet,   az   információs társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  igénybevétele  során  erre  vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet   is,   amely   az   adott   összefüggésben   az   érintett   hozzájárulását személyes  adatainak  tervezett  kezeléséhez  egyértelműen  jelzi.  A  hallgatás,  az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

 

 

(2)  A   hozzájárulás   az   ugyanazon   cél   vagy   célok   érdekében   végzett   összes adatkezelési  tevékenységre  kiterjed.  Ha  az  adatkezelés  egyszerre  több  célt  is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

 

(3)  Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése  – a

hozzájárulás iránti   kérelmet       ezektől          a         más    ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen

hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását

tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

 

(4)  A  Társaság  nem  kötheti  szerződés  megkötését,  teljesítését  olyan  személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 

(5)  A  hozzájárulás  visszavonását  ugyanolyan  egyszerű  módon  kell  lehetővé  tenni, mint annak megadását.

 

(6)  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő   a   felvett   adatokat   törvény   eltérő   rendelkezésének   hiányában   a   rá

vonatkozó  jogi  kötelezettség  teljesítése  céljából  további  külön  hozzájárulás  nélkül,

valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

(8) A Társaság Adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen  tájékoztassa  az  adataik  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így különösen   az   adatkezelés   céljáról   és   jogalapjáról,   az   adatkezelésre   és   az adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről,  az  adatkezelés  időtartamáról,  arról,  ha  az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv.  6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és  jogorvoslati  lehetőségeire  is.  Ezen adatkezelési  tájékoztatót  a  legfontosabb  adatkezelési  lépések  mindegyikénél  külön linkkel   jelölve  megismerhetővé   kell   tenni  (például  egy  regisztráció   esetében   a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.

 

 

 

 1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 

 

(1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. Amikor  ismét  felkeresi  az  adott  webhelyet,  a  cookie-nak  köszönhetően  a  webhely képes   felismerni   a   látogató   böngészőjét.     A   cookie-k   tárolhatnak   felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek  a  látogatóról  és  eszközéről,  megjegyzik  a  látogató  egyéni  beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.

A  sütik  általánosságban  megkönnyítik  a  weboldal  használatát,  elősegítik,  hogy  a weboldal   a   felhasználók   számára   igazi   webes   élményt   nyújtson,   és   hatékony információforrást  jelentsen,  továbbá  biztosítják  a  weboldal  üzemeltetője  részére  az oldal  működésének  ellenőrzését,  visszaélések  megakadályozását  és  a  weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,

 

 • a böngésző típusa,

 

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

 

 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

 

(4)  A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

 

 

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

 

 

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

 

 

Ezek  a  sütik  ahhoz  szükségesek,  hogy  a  látogatók  böngészhessék  a  weboldalt, zökkenőmentesen  és  teljes  körűen  használhassák  annak  funkcióit,  a  weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott  oldalakon  végzett  műveletek  megjegyzését  egy  látogatás  során.  Ezen  sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a

 

munkamenet   végeztével,   illetve   a   böngésző   bezárásával   a   sütik   e   fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs  társadalmi  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  CVIII.  törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 

 

A  felhasználó  hozzájárulását  nem  igénylő  sütik  esetében  a  honlap  első  látogatása során nyújt tájékoztatást az Adatkezelő. Felhasználó egy külön linken elolvashatja a Sütikezelési tájékoztatót, az Adatkezelési tájékoztatót, és valamennyi süti esetében beállíthatja  adatkezelési  hozzájárulását.  Lényeges,  hogy  ha  nem  engedélyezi  a session  sütik  használatát,  úgy  nem  lehetséges  a  többi  hozzájárulást  igénylő  süti ki/bekapcsolása.

 

 

 1. Hozzájárulást igénylő sütik

 

 

Ezek  lehetőséget  biztosítanak  hogy  a  Társaság  megjegyezhesse  a  felhasználó honlappal   kapcsolatos   választásait.      A   látogató   a   szolgáltatás   igénybevételét megelőzően  és  a  szolgáltatás  igénybevétele  során  ezen  adatkezelést  bármikor megtilthatja.   Ezek az   adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

 

A  hozzájárulást  igénylő  sütik  esetében  a  tájékoztatás  a  honlap  első  látogatásához kapcsolódik,   ha   a   sütik   alkalmazásával   együtt   járó   adatkezelés   már   az   oldal felkeresésével megkezdődik. Felhasználó egy külön linken elolvashatja a Sütikezelési tájékoztatót,  az  Adatkezelési  tájékoztatót,  és  valamennyi  süti  esetében  beállíthatja adatkezelési  hozzájárulását.  Lényeges,  hogy  ha  nem  engedélyezi  a  session  sütik használatát, úgy nem lehetséges a többi hozzájárulást igénylő süti ki/bekapcsolása.

 

 

2.1. Használatot elősegítő sütik:

 

 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.  Az adatkezelés időtartama

6 hónap.

 

 

2.2. Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik:

 

 

(1) Az adatkezelés ténye,  a kezelt adatok köre:

 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

 

 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy    kiértékelje,    hogyan    használják    a    felhasználók    a    honlapot.    További szolgáltatásként  a  honlap  aktivitásával  összefüggő  jelentéseket  készít  weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

 

 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

 

További tájékoztatás:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

 

 

(2) Az érintettek köre: a weboldal felhasználói.

 

 

(3) Az  adatkezelés  célja:  információ  gyűjtése  a  weboldal  látogatóinak  aktivitásáról.

 

Látogatottsági statisztika előállítása.

 

 

(4) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

A   Google   Analytics   letiltása   a   fentebb   részletezett   sütikezelő   bővítmény segítségével történhet.

 

 

(5) Az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye:   az adatkezelő.

 

(6) Az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak   ismertetése:   A   Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva cy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

(7) Az adatkezelés jogalapja:

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

 

 

 1. KAPCSOLATI ŰRLAP

 

 

(1)        Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A Weboldal látogatói

kapcsolatba léphetnek adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, illetve a megadott email címre közvetlen üzenet küldésével.

 

 

Kezelt adatok köre: Név, Email cím.

 

 

(2)        Az érintettek köre: a weboldal látogatói, a Felhasználók.

 

 

(3)        Az adatkezelés célja: Felhasználó kapcsolatba lépjen Adatkezelővel.

 

 

(4)        Az  adatkezelés  időtartama:  Az  adatkezelés  a  hozzájárulás  visszavonásáig történik.  Az  adatkezeléshez  történő  hozzájárulását  Felhasználó  bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

 

 

(5)        Az   adatok   megismerésére   jogosult   lehetséges   adatkezelők   személye: adatkezelő. A megadott személyes adatokat a szerver nem tárolja, a megadott adatokat a szerver e- mailben küldi el az illetékes kollégának.

 

 

(6)        Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 

Felhasználó, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a  fentebb  részletezett  adatkezelési  információk és  ezen  tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok az irányadók.

A   személyes   adatok  módosítása  vagy   törlése   kezdeményezhető  e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

 

(7)        Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

 

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg a kapcsolati űrlap kitöltése során. A hozzájárulás szövege a következő:

 

 

Megismertem az  Adatkezelési tájékoztatót, és  hozzájárulok, hogy a most megadott személyes adataimat az abban meghatározott céllal és módon használják fel.

 

 

 1. KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK (ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG FACEBOOK OLDALÁN)

 

 

(1) A  Társaság  termékei,  szolgáltatásai  megismertetése,  népszerűsítése  céljából

Facebook oldalt tart fenn.

 

 

(2) A  Társaság  Facebook  oldalon  felett  kérdés  nem  minősül  hivatalosan  benyújtott panasznak.

 

 

(3) A  Társaság  Facebook  oldalán  a  látogatók  által  közzétett  személyes  adatokat  a

Társaság nem kezeli.

 

 

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

 

 

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

 

 

(6) A Társaság  nem  felel  a Facebook  felhasználók  által  közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből   adódó   hibáért,   üzemzavarért   vagy   a   rendszer   működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

VIII.    JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

 

(1) A   jogi   kötelezettség   teljesítése   jogcímén   alapuló   adatkezelés   az   érintett hozzájárulásától  független,  mivel  az  adatkezelést  törvény  határozta  meg.  Az érintettel  az  adatkezelés  megkezdése  előtt  ezesetben  közölni  kell,  hogy  az

 

adatkezelés  kötelező,  továbbá  az  érintettet  az  adatkezelés  megkezdése  előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden   tényről,   így   különösen   az   adatkezelés   céljáról   és   jogalapjáról,   az adatkezelésre  és  az  adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről,  az  adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 

(2) A  Társaság  jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén,  törvényben  előírt  adó  és számviteli  kötelezettségek  teljesítése  (könyvelés,  adózás)  céljából     kezeli  a vevőként,   szállítóként   vele   üzleti   kapcsolatba   lépő   természetes   személyek törvényben meghatározott   adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, számla kötelező tartalmi elmei, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági  műveletet elrendelő  személy vagy  szervezet  megjelölése,  az  utalványozó  és  a  rendelkezés  végrehajtását igazoló   személy,   valamint   a   szervezettől   függően   az   ellenőr   aláírása;   a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az

átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló

 1. évi CXVII.   törvény   alapján:   vállalkozói   igazolvány   száma,   őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

 

 

(3) A   személyes   adatok   tárolásának   időtartama   a   jogalapot   adó   jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 

(4) A személyes  adatok  címzettjei:  a  Társaság adózási,  könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 

 

 

 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

 

E   fejezetben    az    áttekinthetőség    és    átláthatóság    kedvéért    röviden    röviden összefoglaljuk   az   érintett   jogait,   amelyek   gyakorlására   vonatkozó   részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az   érintett   jogosult   arra,   hogy   az   adatkezeléssel   összefüggő   tényekről   és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy  személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés folyamatban  van,  jogosult  arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  (Rendelet 15. cikk).

 

 

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse  a  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat.  Figyelembe  véve  az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek  mellett  kiegészítő  nyilatkozat  útján történő –  kiegészítését.   (Rendelet  16. cikk).

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

 

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott  személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben használt,  géppel  olvasható  formátumban  megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy ezeket   az   adatokat   egy   másik   Adatkezelőnek   továbbítsa   anélkül,   hogy   ezt

 

akadályozná  az  az  Adatkezelő,  amelynek  a  személyes  adatokat  a  rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

 

 

 

A tiltakozáshoz való jog

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés   közérdekű   vagy   az   Adatkezelőre   ruházott   közhatalmi   jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján

(az    adatkezelés    az    Adatkezelő    vagy    egy    harmadik    fél    jogos    érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  ne  terjedjen  ki  rá  az  olyan,  kizárólag  automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

 

 

Korlátozások

Az  Adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)

 

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek  jogaira  és  szabadságaira  nézve, az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a  szokásos  tartózkodási  helye,  a  munkahelye  vagy  a  feltételezett  jogsértés  helye szerinti  tagállamban –,  ha az  érintett megítélése  szerint a  rá  vonatkozó  személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem

tájékoztatja az érintettet a   benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről

vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

Minden  érintett  hatékony  bírósági  jogorvoslatra  jogosult,  ha  megítélése  szerint  a személyes   adatainak   e   rendeletnek   nem   megfelelő   kezelése   következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

 

 

Az  adatkezelő  esetleges  jogsértése  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 

 

Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

 

 

 1. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

 

 

 1. Az Adatkezelő indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  a  jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 

 1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,

 

ez     a     határidő     további     két     hónappal     meghosszabbítható.     A     határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 

 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 

 1. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb  a  kérelem  beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 1. Az Adatkezelő a   Rendelet   13.  és  14.  cikk  szerinti  információkat  és  az  érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 2. a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 3. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A   kérelem   egyértelműen   megalapozatlan  vagy   túlzó   jellegének   bizonyítása   az

Adatkezelőt terheli.

 

 

 1. Ha az   Adatkezelőnek   megalapozott   kétségei   vannak   a   kérelmet   benyújtó természetes       személy       kilétével       kapcsolatban,       további,       az       érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

 

(1)      A  Társaság  valamennyi  célú  és  jogalapú  adatkezelése  vonatkozásában  a személyes  adatok  biztonsága  érdekében   köteles  megtenni  azokat  a  technikai  és szervezési  intézkedéseket  és  kialakítani  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

 

 

(2)      Az  Adatkezelő  az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  véletlen  vagy jogellenes   megsemmisítés,   elvesztés,   megváltoztatás,   sérülés,       jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

(3)      A  Társaság  a  személyes  adatokat   bizalmas  adatként  minősíti  és  kezeli.  A munkavállalókkal   a    személyes   adatok   kezelésére   vonatkozóan       titoktartási kötelezettséget   ír   elő.   A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést   a   Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

 

(4)      A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

 

(5)      A  Társaság  az  elektronikus  adatfeldolgozást,  nyilvántartást  számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja,  hogy  az  adatokhoz  csak  célhoz  kötötten,  ellenőrzött  körülmények  között csak  azon  személyek férjenek  hozzá,  akiknek  a  feladataik  ellátása  érdekében  erre szükségük van.

 

 

(6)      A  személyes  adatok  automatizált  feldolgozása  során  az  adatkezelő  és  az adatfeldolgozó  további  intézkedésekkel  biztosítja:     a)  a  jogosulatlan  adatbevitel megakadályozását;

 1. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 2. c) annak ellenőrizhetőségét és  megállapíthatóságát,  hogy  a  személyes  adatokat adatátviteli   berendezés   alkalmazásával   mely   szerveknek   továbbították   vagy továbbíthatják;
 3. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 4. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 5. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 

(6)      A   Társaság   a   személyes   adatok   védelme   érdekében   gondoskodik   az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció  ellenőrzéséről.

 

 

(7)      A  folyamatban  levő  munkavégzés,  feldolgozás  alatt  levő  iratokhoz  csak  az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

 

 

(8)      Biztosítani  kell  az  adatok  és  az  azokat  hordozó  eszközök,  iratok  megfelelő fizikai védelmét.

 

 

XII. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

–     AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

–     2011.        évi       CXII.    törvény           az        információs     önendelkezési            jogról és        az információszabadságról.

–     A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

LXVI. törvény.

 

–     A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

–     2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

–     2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

–     évi  XLVII.  törvény  –  a  fogyasztókkal  szembeni  tisztességtelen  kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.

–     évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a).

–     évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.

–     16/2011.  sz.  vélemény  a  viselkedésalapú  online  reklám  bevált  gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

 

 

 

Mik azok a cookiek?

 

 

A  süti  (eredeti  nevén  “cookie”)  egy  olyan  kis  adatcsomag,  amit  az  internetes szolgáltatások   a   böngészőben   tárolnak   el.   Ez   rengeteg   webes   szolgáltatás működéséhez   elengedhetetlen   technológia,   amit   1995   óta   minden   jelentősebb böngésző támogat.

 

 

Miért jók nekem?

 

 

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.

A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy,

hogy  a  cookiek  alkalmazását  tiltsa.  A  cookiek  alkalmazásának  tiltásával  azonban tudomásul  veszi,  hogy  cookie  nélkül  az  oldal  működése  nem  lesz  teljes  értékű.  A cookiek  alkalmazásáról  tájékozódhat  a  kiadványok  és  szolgáltatások  adatkezelési szabályzataiban.